ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 259. Memanjangkan masa.


Mahkamah boleh memanjang atau memendekkan masa untuk membuat sesuatu tindakan dengan syarat yang difikirkan patut dan tanpahiraukan bahawa masa yang dibenarkan pada asalnya telahpun luput.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.