ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 5

BORANG 5
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 33)

PELEPASAN PEGUAM

Saya ....................................................................... Kad Pengenalan ............................................. Alamat .............................................................................................................................. dengan ini memohon kepada Mahkamah pelepasan peguam saya yang bernama ....................................................................... dari .......................... dari mewakili saya di dalam kes Mal No. ........................... Bil ...........................


Sekian, terima kasih.

Bertarikh ............... haribulan ............. tahun ...........


.......................................
(Nama Pemohon dan Tandatangan)

___________________________________________________________________________________
PENERIMAAN PELEPASAN PEGUAM

Saya ....................................................................... Kad Pengenalan ............................................. dari ............................... dengan ini mempersetujui di atas pelepasan sebagai peguam di dalam kes Mal .................... Bil .................. daerah ................... dari ........................

Bertarikh ....................


.......................................................
(Nama Peguam Syar' i dan Tandatangan)Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.