ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 134. Tafsiran.


Dalam Bahagian ini "hukuman" termasuklah suatu perintah dan "si piutang-hukuman" dan "si berhutang-hukuman" termasuklah seorang yang berhak kepada apa-apa faedah, atau terikat oleh apa-apa hukuman atau perintah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.