ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 18

(Seksyen 165 (1))

SAMAN SI BERHUTANG HUKUMAN


Perbicaraan Mal No. .........................

Di dalam Mahkamah Kadi di ............................................................................................

Antara

...................................................................................................... si piutang hukuman

Dan

....................................................................................................... si berhutang hukuman

Kepada:

......................................................................................................... yang tinggal di alamat
.................................................................................................................................................

Bahawasanya telah diperbuat permohonan iaitu yang bernama ....................................
.................................................................................................................................................. yang tinggal di alamat .........................................................................................................
.................................................................................................................................................. telah enggan atau cuai mengikut perintah perlaksanaan Mahkamah dalam kes Mal Bil. ...................... daerah ................................................................... dan saya dapati kamu boleh memberi keterangan mustahak berkenaan dengan perkara permohonan yang tersebut itu.

Maka dengan ini kamu dipanggil supaya hadir di Mahkamah Kadi ................................ daerah ............................................... pada ............... haribulan .................. tahun ............... jam .................. pagi/petang untuk menerangkan apa-apa keterangan yang kamu tahu tentang perlaksanaan tersebut dan tidaklah boleh kamu meninggalkan Mahkamah itu tanpa kebenaran Mahkamah itu.

Dengan ini diberi amaran kepada kamu jika kamu enggan menghadirkan diri kamu pada tarikh tersebut dengan tidak ada sebab, maka satu waran tangkap akan dikeluarkan untuk memaksa kamu hadir.

Telah dikeluarkan dengan tandatangan saya dan mohor Mahkamah pada .................. haribulan ............................ tahun .....................MOHOR MAHKAMAH KADI
......................................
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.