ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 13

BORANG 13
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 137)

PERINTAH PERLAKSANAAN

Perbicaraan Mal No.....................

Di dalam Mahkamah ........................................................ di .....................................................

Antara

................................................................................................................... si piutang hukuman

Dan

................................................................................................................... si berhutang hukuman

Kepada:

...................................... pihak yang berhutang hukuman yang namanya tersebut di atas yang tinggal di alamat ....................................................................................................................
Bahawa kamu dengan ini dikehendaki supaya melaksanakan perintah Mahkamah ini iaitu ........................................................... seperti yang dikeluarkan perintah ke atas kamu mengikut seksyen ............ Enakmen ............. tahun .................

Adalah dengan ini diberi ketahui jika kamu tidak segera melaksanakan perintah ini maka bolehlah diperbuat hukuman-hukuman ke atas kamu mengikut Enakmen Aturcara Mal Islam 1979.

Bertarikh pada.............haribulan.........................tahun...............


MOHOR MAHKAMAH
.....................
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.