ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 260. Memanjangkan dengan persetujuan.


Masa untuk memfail atau menyerahkan apa-apa surat guaman, butir-butir, notis ikrar atau dokumen seumpamanya boleh dipanjangkan dengan persetujuan kecuali di dalam mana-mana kes yang Mahkamah memerintah sebaliknya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.