ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN
BAB 6 - DARIHAL CARA MENGAMBIL DAN MEREKODKAN KETERANGAN DALAM PERBICARAANSeksyen 111. Keterangan hendaklah diambil di hadapan tertuduh.


Segala keterangan yang diambil di bawah Enakmen ini hendaklah diambil di hadapan tertuduh.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.