Enakmen Terkini


NEGERI PULAU PINANG

ENAKMEN 2 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 1985
[DIMANSUHKAN OLEH ENAKMEN 5 TAHUN 2004]_____________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.