ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 11. Perkahwinan tidak sah


Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu menurut Hukum Syarak seperti di bawah Jadual Kedua Enakmen ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.