ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Perbicaraan kesalahan oleh Mahkamah.


Segala kesalahan yang atasnya Mahkamah mempunyai bidang kuasa hendaklah disiasat dan dibicarakan mengikut peruntukan yang terkandung dalam Enakmen ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.