Enakmen Terkini


NEGERI KEDAH

ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979
[DIMANSUHKAN OLEH EN. 11]Tarikh Persetujuan DiRaja :12 Disember 1983
Tarikh disiarkan dalam Warta :5 Januari 1984
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1985 [K.P.U. 1/85]
_____________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.