Enakmen Terkini


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

ENAKMEN 10
ENAKMEN MUFTI DAN FATWA (KEDAH DARUL AMAN) 2008
Mengandungi pindaan terkini - K.P.U 30/2008Tarikh Persetujuan DiRaja :20 Februari 2008
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 Mac 2008
Tarikh mula berkuatkuasa :1 April 2008 [K.P.U. 12/2008]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa
Seksyen 2. Tafsiran
Seksyen 3. Memelihara hak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan

BAHAGIAN II - MUFTI

Seksyen 4. Mufti
Seksyen 5. Perlantikan Mufti dan Timbalan Mufti
Seksyen 6. Penamatan dan pembatalan perlantikan Mufti dan Timbalan Mufti
Seksyen 7. Fungsi Mufti
Seksyen 8. Kuasa Mufti
Seksyen 9. Permohonan izin jika Mufti berada di luar Malaysia

BAHAGIAN III - JAWATANKUASA FATWA

Seksyen 10. Jawatankuasa Fatwa
Seksyen 11. Keahlian Jawatankuasa Fatwa
Seksyen 12. Notis jika Ahli Jawatankuasa Fatwa berada di luar Malaysia
Seksyen 13. Setiausaha
Seksyen 14. Tatacara perjalanan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa
Seksyen 15. Minit
Seksyen 16. Tempoh perlantikan dan lantikan semula
Seksyen 17. Saraan
Seksyen 18. Penamatan, pemberhentian atau pembatalan
Seksyen 19. Kuasa Jawatankuasa Fatwa untuk mengeluarkan fatwa
Seksyen 20. Korum
Seksyen 21. Tatacara mengeluarkan fatwa
Seksyen 22. Fatwa adalah mengikat
Seksyen 23. Pindaan atau pembatalan fatwa
Seksyen 24. Fatwa yang ada hubungan dengan kepentingan nasional
Seksyen 25. Meminta pendapat daripada Jawatankuasa Fatwa
Seksyen 26. Qaul muktamad hendaklah diikuti

BAHAGIAN IV - AM

Seksyen 27. Kuasa membuat kaedah
Seksyen 28. Kuasa melantik Jawatankuasa Kecil
Seksyen 29. Kecualian dan peralihan

JADUAL

SENARAI PINDAAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.