ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN
BAB 4 - DARIHAL PERBICARAANSeksyen 96. Tatacara dalam perbicaraan.


Tatacara yang berikut hendaklah diikuti oleh Hakim dalam perbicaraan:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.