ENAKMEN 6
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTARSeksyen 50. Keterangan sekunder


Keterangan sekunder termasuklah—
MISALAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.