Enakmen 12
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008


Seksyen 25. Kuasa tambahan


Sebagai tambahan dan tidak mengurangkan kuasa yang diberikan oleh Enakmen ini kepada Mahkamah dan tanpa memudaratkan kuasa tersebut, tiap-tiap Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa tambahan dan bidang kuasa seperti yang disenaraikan di dalam Jadual kepada Enakmen ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.