ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 2. Tafsiran.


(1) Dalam Enakmen ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“aduan” ertinya pengataan yang dibuat secara lisan atau bertulis kepada Hakim bahawa seseorang sama ada diketahui atau tak diketahui telah melakukan atau bersalah atas suatu kesalahan, dengan tujuan supaya tindakan diambil oleh Hakim itu di bawah Enakmen ini;

“Enakmen Pentadbiran” ertinya Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 1982 [En. No. 3/82];

“guru agama bertauliah” ertinya seseorang yang diberikan tauliah mengajar oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan;
[Mas. En A4]

“Hakim” atau “Hakim Syarie” ertinya seorang hakim yang dilantik di bawah perenggan 7 (1) (a) Enakmen Pentadbiran;

“kesalahan” ertinya apa-apa perbuatan atau peninggalan yang dijadikan boleh dihukum oleh mana-mana undang-undang bertulis yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam dan yang atasnya Mahkamah mempunyai bidang kuasa;

“kesalahan boleh tangkap” ertinya sesuatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh satu tahun atau lebih yang baginya pada lazimnya Pegawai Penguatkuasa Agama atau pegawai polis boleh menangkap tanpa waran;

“kesalahan tak boleh tangkap” ertinya sesuatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh kurang daripada satu tahun atau dengan denda sahaja yang baginya pada lazimnya Pegawai Penguatkuasa Agama atau pegawai polis tidak boleh menangkap tanpa waran;

“Ketua Hakim Syarie” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran;

“Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama” dan “Pegawai Penguatkuasa Agama” ertinya Ketua Penyelia Agama dan Penyelia Agama yang dilantik di bawah perenggan 7 (1) (b) Enakmen Pentadbiran;

“Ketua Pendakwa Syarie” ertinya Pendakwa Syarie yang dilantik di bawah Enakmen Pentadbiran;

“Mahkamah” atau “Mahkamah Syariah” mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran;

“Majlis” ertinya Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang ditubuhkan di bawah subseksyen (1) Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 [En. No. 4/94] atau mana-mana undang-undang bertulis;

“Mufti” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran;

“Pegawai Masjid” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 [En. No. 4/94];

“Peguam Syarie” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran;

“Pendaftar” mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran;

“Pendakwa” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran;

“Pendakwa Syarie” ertinya Pendakwa Syarie dan beberapa orang Timbalan Pendakwa Syarie yang dilantik di bawah perenggan 7 (1) (c) Enakmen Pentadbiran;

“penggawa” ertinya seorang penggawa yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri;
[Mas. En A4]
“penghulu” ertinya seorang penghulu yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri;
[Mas. En A4]

“Pesalah muda” ertinya seseorang pesalah yang berumur lebih daripada sepuluh tahun dan kurang daripada enam belas tahun;

“saksi” tidak termasuk seseorang tertuduh;

“Yang Dipertua” ertinya Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang dilantik di bawah perenggan 9 (1) (a) Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 [En. No. 4/94];


(2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini dan tidak ditakrifkan dalam Enakmen ini tetapi ditakrifkan dalam Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388] hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya setakat yang pengertian itu tidak bercanggah dengan Hukum Syarak.

(3) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti atau tafsiran perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini yang disenaraikan dalam Jadual Pertama, rujukan bolehlah dibuat kepada tulisan Arab bagi perkataan dan ungkapan itu yang ditunjukkan bersetentangan dengannya dalam Jadual itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.