Enakmen Terkini


PULAU PINANG

ENAKMEN 6
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004
Mengandungi pindaan terkini - Pg.P.U. 15/2008Tarikh Persetujuan DiRaja :20 Oktober 2004
Tarikh disiarkan dalam Warta :24 November 2004
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 2006 [Pg. P.U. 30/05]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - KERELEVANAN

BAB 1 - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa
Seksyen 2. Pemakaian
Seksyen 3. Tafsiran
Seksyen 4. Anggapan

BAB 2 - QARINAH

AM

Seksyen 5. Keterangan boleh diberikan mengenai fakta persoalan dan qarinah
Seksyen 6. Fakta yang menjadi sebahagian daripada transaksi yang sama ialah qarinah
Seksyen 7. Fakta yang menjadi punca, sebab atau kesan bagi fakta persoalan atau fakta releven
Seksyen 8. Motif, persediaan dan kelakuan yang dahulu atau kemudian
Seksyen 9. Fakta yang perlu untuk menghuraikan atau mengemukakan fakta persoalan atau fakta relevan
Seksyen 10. Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pekomplot berkenaan rancangan bersama
Seksyen 11. Bila fakta boleh menjadi qarinah
Seksyen 12. Dalam guaman mendapatkan ganti rugi, fakta yang cenderung membolehkan Mahkamah menentukan amaun ialah qarinah
Seksyen 13. Fakta yang menjadi qarinah apabila hak atau ‘urf dipersoalkan
Seksyen 14. Fakta yang menunjukkan kewujudan keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh ialah qarinah
Seksyen 15. Fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja
Seksyen 16. Bilakah kewujudan perjalanan urusan menjadi qarinah

Iqrar

Seksyen 17. Iqrar ditakrifkan
Seksyen 18. Kebolehterimaan iqrar
Seksyen 19. Iqrar yang dibuat dalam keadaan marad al-maut

Pernyataan Oleh Orang Yang Tidak Dapat Dipanggil Sebagai Saksi

Seksyen 20. Hal yang dalamnya pernyataan mengenai fakta relevan oleh orang yang telah mati atau tidak dijumpai, dan sebagainya ialah qarinah
Seksyen 21. Kerelevanan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding kemudiannya kebenaran fakta yang dinyatakan dalamnya

Pernyataan Yang Dibuat Di Bawah Hal Keadaan Khas

Seksyen 22. Bila catatan dalam buku akaun ialah qarinah
Seksyen 23. Bila catatan dalam rekod awam yang dibuat pada melaksanakan kewajipan ialah qarinah
Seksyen 24. Pernyataan dalam peta, carta, dan pelan ialah qarinah
Seksyen 25. Pernyataan tentang fakta daripada jenis awam yang terkandung dalam perundangan atau pemberitahuan tertentu ialah qarinah
Seksyen 26. Pernyataan tentang mana-mana undang-undang yang terkandung dalam buku undang-undang ialah qarinah

Sebanyak Mana Pernyataan Dikehendaki Dibuktikan

Seksyen 27. Keterangan apa dikehendaki diberikan apabila pernyataan menjadi sebahagian daripada percakapan, dokumen, buku atau siri surat atau kertas

Bila Penghakiman Mahkamah Menjadi Qarinah

Seksyen 28. Penghakiman dahulu adalah relevan bagi menghalang guaman atau perbicaraan yang kedua
Seksyen 29. Bila penghakiman tertentu dalam bidang kuasa probet, dan sebagainya ialah qarinah
Seksyen 30. Bila penghakiman, perintah atau dekri ialah qarinah
Seksyen 31. Bila penghakiman, dan sebagainya tidak qarinah
Seksyen 32. Fraud atau pakat sulit dalam mendapatkan penghakiman atau ketakkompetenan Mahkamah boleh dibuktikan

Bila Pendapat Orang Ketiga Menjadi Qarinah

Seksyen 33. Pendapat pakar
Seksyen 34. Fakta berkenaan dengan pendapat pakar
Seksyen 35. Bila pendapat tentang tulisan tangan ialah qarinah
Seksyen 36. Bila pendapat tentang kewujudan hak atau ‘urf ialah qarinah
Seksyen 37. Bila pendapat tentang kelaziman, rukun, dan sebagainya ialah qarinah
Seksyen 38. Bila pendapat mengenai hubungan ialah qarinah
Seksyen 39. Bila alasan pendapat ialah qarinah

Bila Watak Menjadi Qarinah

Seksyen 40. Dalam ke Mal, watak bagi membuktikan kelakuan yang ditohmahkan tidaklah qarinah
Seksyen 41. Dalam prosiding jenayah, watak baik dahulu ialah qarinah
Seksyen 42. Watak buruk dahulu tidaklah qarinah kecuali bagi menjawab

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN

BAB I - FAKTA YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKAN

Seksyen 43. Fakta yang diberikan pengiktirafan kehakiman tidak perlu dibuktikan
Seksyen 44. Fakta yang mengenainya Mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman
Seksyen 45. Fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan

BAB 2 - KETERANGAN LISAN

Seksyen 46. Pembuktian fakta dengan keterangan lisan
Seksyen 47. Keterangan lisan mestilah secara langsung

BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTAR

Seksyen 48. Pembuktian kandungan dokumen
Seksyen 49. Keterangan primer
Seksyen 50. Keterangan sekunder
Seksyen 51. Pembuktian dokumen dengan keterangan primer
Seksyen 52. Hal yang dalamnya keterangan sekunder berhubungan dengan dokumen boleh diberikan
Seksyen 53. Kaedah-kaedah tentang notis untuk mengemukakan
Seksyen 54. Pembuktian tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan
Seksyen 55. Pengakuan tentang tulisan, tandatangan atau meterai
Seksyen 56. Pembuktian dokumen

Dokumen Awam

Seksyen 57. Dokumen awam
Seksyen 58. Dokumen persendirian
Seksyen 59. Salinan yang diperakui bagi dokumen awam
Seksyen 60. Pembuktian dokumen dengan pengemukaan salinan diperakui
Seksyen 61. Pembuktian dokumen rasmi tertentu

Anggapan Tentang Dokumen

Seksyen 62. Anggapan tentang ketulinan salinan diperakui
Seksyen 63. Anggapan tentang dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan
Seksyen 64. Anggapan tentang Warta, akhbar dan sebagainya
Seksyen 65. Anggapan tentang peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan
Seksyen 66. Anggapan tentang koleksi undang-undang dan laporan keputusan
Seksyen 67. Anggapan tentang surat kuasa wakil
Seksyen 68. Anggapan tentang salinan diperakui bagi rekod kehakiman negara asing
Seksyen 69. Anggapan tentang buku, peta dan carta
Seksyen 70. Anggapan tentang perutusan telegraf
Seksyen 71. Anggapan tentang penyempurnaan wajar, dan sebagainya dokumen yang tidak dikemukakan

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN

BAB I - BEBAN MEMBUKTIKAN

Seksyen 72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal
Seksyen 73. Beban membuktikan
Seksyen 74. Pada siapa letaknya beban membuktikan
Seksyen 75. Beban membuktikan tentang fakta tertentu
Seksyen 76. Beban membuktikan fakta yang perlu dibuktikan untuk menjadikan keterangan boleh diterima
Seksyen 77. Beban membuktikan bahawa kes orang tertuduh termasuk dalam kecualian
Seksyen 78. Beban membuktikan fakta yang diketahui secara khusus
Seksyen 79. Beban membuktikan kematian orang yang diketahui masih hidup dalam masa tiga puluh tahun
Seksyen 80. Beban membuktikan bahawa seseorang yang tidak didengar khabar mengenainya selama empat tahun masih hidup
Seksyen 81. Beban membuktikan tentang pemunyaan
Seksyen 82. Mahkamah boleh menganggap kewujudan fakta tertentu

BAB 2 - SAKSI

Seksyen 83. Siapa yang boleh memberikan keterangan sebagai saksi
Seksyen 84. Saksi bisu
Seksyen 85. Keterangan suami, isteri, ibu bapa dan anak
Seksyen 86. Bilangan saksi
Seksyen 87. Cara memberikan keterangan
Seksyen 88. Keterangan oleh saksi tunggal dan sumpah plaintif

BAB 3 - PEMERIKSAAN SAKSI

Seksyen 89. Susunan pengemukaan dan pemeriksaan saksi
Seksyen 90. Mahkamah hendaklah memutuskan tentang kebolehterimaan keterangan
Seksyen 91. Pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula
Seksyen 92. Susunan pemeriksaan dan arahan mengenai pemeriksaan semula
Seksyen 93. Pemeriksaan balas atas orang yang dipanggil untuk mengemukakan apa-apa dokumen
Seksyen 94. Saksi-saksi berkenaan dengan watak
Seksyen 95. Soalan memimpin
Seksyen 96. Bila soalan memimpin tidak boleh ditanya
Seksyen 97. Bila soalan memimpin boleh ditanya
Seksyen 98. Keterangan tentang perkara yang bertulis
Seksyen 99. Pemeriksaan balas tentang pernyataan bertulis yang dahulu
Seksyen 100. Soalan yang sah dalam pemeriksaan balas
Seksyen 101. Mahkamah akan memutuskan bila soalan hendak ditanya dan bila saksi boleh dipaksa menjawab
Seksyen 102. Soalan tidak boleh ditanya tanpa alasan yang munasabah
Seksyen 103. Tatacara Mahkamah sekiranya soalan ditanya tanpa alasan yang munasabah
Seksyen 104. Soalan lucah atau bersifat skandal
Seksyen 105. Soalan yang bertujuan menghina atau mengggusarkan
Seksyen 106. Penyingkiran keterangan untuk menyangkal jawapan kepada soalan yang menguji kebenaran
Seksyen 107. Soalan oleh pihak kepada saksinya sendiri
Seksyen 108. Mencabar kebolehpercayaan saksi
Seksyen 109. Soalan yang cenderung menyokong keterangan mengenai fakta relevan yang boleh diterima
Seksyen 110. Pernyataan dahulu oleh saksi boleh dibuktikan untuk menyokong testimoni yang kemudian tentang fakta yang sama
Seksyen 111. Perkara yang boleh dibuktikan berkaitan dengan pernyataan terbukti yang qarinah di bawah seksyen 20 atau 21
Seksyen 112. Mengingatkan semula
Seksyen 113. Testimoni tentang fakta yang dinyatakan dalam dokumen yang disebut dalam seksyen 112
Seksyen 114. Hak pihak menentang tentang tulisan yang digunakan untuk memperingatkan semula
Seksyen 115. Pengemukaan dokumen dan terjemahannya
Seksyen 116. Memberikan sebagai keterangan dokumen yang diminta dan dikemukakan setelah notis diberikan
Seksyen 117. Menggunakan sebagai keterangan dokumen yang enggan dikemukakan setelah notis diberikan
Seksyen 118. Kuasa Hakim untuk mengemukakan soalan atau memerintahkan pengemukaan

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN

Seksyen 119. Menentukan bahawa saksi ‘adil
Seksyen 120. Saksi hendaklah diperiksa melalui pihak yang ada hubungan dengannya
Seksyen 121. Pemeriksaan rahsia
Seksyen 122. Bilangan pemeriksa rahsia
Seksyen 123. Pemeriksaan terbuka
Seksyen 124. Testimoni dalam pemeriksaan terbuka menjadi sebahagian daripada syahadah
Seksyen 125. Bila saksi tidak perlu diperiksa
Seksyen 126. Penafian (ta’n) terhadap saksi
Seksyen 127. Apabila dapatan pemeriksa saksi berbeza
Seksyen 128. Saksi yang mati atau hilang
Seksyen 129. Bila saksi dikehendaki mengangkat sumpah.

BAHAGIAN IV - AM

Seksyen 130. Hukum Syarak
Seksyen 131. Pemansuhan

JADUAL

SENARAI PINDAAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.