Enakmen Terkini


PAHANG

ENAKMEN 8 TAHUN 1982
ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG 1982
Mengandungi pindaan terkini - Phg. En. 3/91Tarikh Persetujuan DiRaja :14 Januari 1983
Tarikh disiarkan dalam Warta :3 Februari 1983
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1983
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

[Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]

BAHAGIAN II - PENUBUHAN MAJLIS

[Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]

BAHAGIAN III - PENUBUHAN MAHKAMAH-MAHKAMAH, PERLANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI DAN BIDANGKUASA MEREKA

Seksyen 40. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 41. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 42. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 43. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 44. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 45. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 46. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 47. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 48. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 49. Kesalahan yang boleh ditangkap tanpa waran.
Seksyen 50. Kesalahan yang tidak boleh ditangkap tanpa waran.
Seksyen 51. Pegawai yang berkuasa menangkap tanpa waran dan bilamasanya untuk membuatnya.
Seksyen 52. Tindakan selepas tangkapan tanpa waran.
Seksyen 53. Kuasa menyiasat.
Seksyen 54. Perkecualian kuasa-kuasa.
Seksyen 55. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91].

BAHAGIAN IV - NIKAH, CERAI DAN RUJUK

Seksyen 56. Perlantikan Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk.
Seksyen 57. Perlantikan Juru Nikah.
Seksyen 58. Pertunangan.
Seksyen 59. Kuasa mengakad Nikah.
Seksyen 60. Perkahwinan Janda.
Seksyen 61. Tempat Nikah.
Seksyen 62. Tugas Juru Nikah.
Seksyen 63. Tugas Pengantin Lelaki dan Perempuan.
Seksyen 64. Permohonan untuk Nikah.
Seksyen 65. Permohonan untuk kahwin lebih dari satu.
Seksyen 66. Mas Kahwin.
Seksyen 67. Cerai dengan talak.
Seksyen 68. Mendaftarkan cerai.
Seksyen 69. Kesalahan atas harta benda yang dibahagikan.
Seksyen 70. Hukuman.
Seksyen 71. Tuntutan oleh perempuan yang telah diceraikan.
Seksyen 72. Kuasa Mahkamah di atas tuntutan perempuan yang telah diceraikan.
Seksyen 73. Tebus Talak atau Cerai dengan permintaan isteri.
Seksyen 74. Cerai dengan Taklik.
Seksyen 75. Fasah.
Seksyen 76. Rujuk.
Seksyen 77. Aduan atas nikah yang tidak sah.
Seksyen 78. Permohonan mutaah oleh isteri.
Seksyen 79. Shikak.
Seksyen 80. Nusyuz.
Seksyen 81. Permohonan Ulangbicara terhadap keputusan berkenaan dengan cerai dsb.
Seksyen 82. Memeriksa dan meminta cabutan dari Buku Daftar.
Seksyen 83. Keterangan.
Seksyen 84. Keselamatan daftar-daftar.
Seksyen 85. Mensifatkan mati.
Seksyen 86. Daftar sebagai Penjawat Am.
Seksyen 87. Membetulkan kesalahan.
Seksyen 88. Borang-borang.
Seksyen 89. Bayaran-bayaran.
Seksyen 90. Perlantikan Wali Hakim.

BAHAGIAN V - NAFKAH TANGGUNGAN

Seksyen 91. Pemakaian bahagian ini kepada semua tuntutan-tuntutan.
Seksyen 92. Permohonan dari isteri-isteri.
Seksyen 93. Anak-anak yang mendapat pembelaan.
Seksyen 94. Mengubah dan membatalkan perintahan.
Seksyen 95. Orang dhaif dan berpenyakit.
Seksyen 96. Anak-anak luar nikah.
Seksyen 97. Kesalahan kerana tidak mematuhi perintah atau hukuman.
Seksyen 98. Penggunaan Undang-undang bertulis yang lain.

BAHAGIAN VI - MUALLAF

Seksyen 99. Daftar Muallaf.
Seksyen 100. Kawalan.
Seksyen 101. Kanak-kanak belum cukup umur masuk Ugama Islam.
Seksyen 102. Kanak-kanak yang sudah baligh.
Seksyen 103. Kenyataan masuk dan keluar dari Islam.

BAHAGIAN VII - PERKARA WANG

[Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]

BAHAGIAN VIII - MASJID-MASJID

[Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]

BAHAGIAN IX - KESALAHAN

Seksyen 134. Pemakaian.
Seksyen 135. Sembahyang Jumaat.
Seksyen 136. Minuman yang memabukkan.
Seksyen 137. Makanan dalam bulan Ramadan.
Seksyen 138. Anggapan.
Seksyen 139. Tidak menghiraukan hari kebesaran Islam.
Seksyen 140. Meninggalkan dan menyiksa isteri.
Seksyen 141. Isteri tidak taat.
Seksyen 142. Memutuskan nikah oleh isteri atas helah.
Seksyen 143. Tiada keadilan terhadap isteri-isteri.
Seksyen 144. Menghasut.
Seksyen 145. Bercumbuan atau berkhalwat.
Seksyen 146. Zina.
Seksyen 147. Sumbang.
Seksyen 148. Persetubuhan di antara orang-orang yang telah bercerai.
Seksyen 149. Zina dengan orang bukan Islam.
Seksyen 150. Hubungan jenis antara perempuan.
Seksyen 151. Menjalankan perkahwinan yang tidak sah.
Seksyen 152. Tidak membuat laporan kahwin, cerai atau rujuk.
Seksyen 153. Laporan Palsu kepada Pendaftar.
Seksyen 154. Perceraian.
Seksyen 155. Tidak memberi kuasa kepada Hakam.
Seksyen 156. Tidak melaporkan keluar Islam oleh Muallaf.
Seksyen 157. Memungut wang dengan melanggar seksyen 124.
Seksyen 158. Tidak menjalankan tugas-tugas di bawah Enakmen ini.
Seksyen 159. Memecahkan rahsia.
Seksyen 160. Mendirikan masjid dan jumaat tidak mengikut Enakmen ini.
Seksyen 161. Mengajar Ugama yang salah.
Seksyen 162. Ajaran yang salah.
Seksyen 163. Fatwa.
Seksyen 164. Buku Ugama yang salah.
Seksyen 165. Buku-buku, majalah-majalah dan lain-lain dalam kawalan dan simpanan.
Seksyen 166. Mendakyah atau mengajar ugama lain kepada Orang Islam.
Seksyen 167. Menyalahgunakan ayat-ayat Quran dan Hadis.
Seksyen 168. Mengejek atau menyenda perbuatan yang berkait dengan Ugama Islam.
Seksyen 169. Penghinaan terhadap pihak berkuasa Ugama.
Seksyen 170. Mencerca ugama.
Seksyen 171. Tidak membayar zakat dan fitrah.
Seksyen 172. Enggan memberi tafsiran pendapatan.
Seksyen 173. Membayar atau menerima zakat atau fitrah kepada atau oleh orang yang tidak berkuasa.
Seksyen 174. Amil tidak menyerahkan kutipannya.
Seksyen 175. Menghasut jangan membuat Ibadat.
Seksyen 176. Melacurkan diri.
Seksyen 177. Suami memaksa, menyokong atau membiarkan isteri melacurkan diri.
Seksyen 178. Isteri melacurkan dirinya.
Seksyen 179. Melarikan anak dara.
Seksyen 180. Anak dara lari dari dalam jagaan.
Seksyen 181. Menjual atau memberi anak.
Seksyen 182. Melarikan isteri orang.
Seksyen 183. Mendedahkan tubuh.
Seksyen 184. Menjatuhkan maruah.
Seksyen 185. Menggunakan kenyataan untuk melepaskan tanggungjawab.
Seksyen 186. Makna bersubahat membuat kesalahan.
Seksyen 187. Kesalahan-kesalahan yang tidak dinyatakan hukumannya.

BAHAGIAN X - ACARA DALAM PEMBICARAAN JENAYAH

Seksyen 188. Kebenaran mendakwa dari Mufti.
Seksyen 189. Bagaimana dan oleh siapa kebenaran mendakwa dipohon.
Seksyen 190. Maklumat berkenaan kesalahan-kesalahan.
Seksyen 191. Tugas merinyu Ugama sesudah tamat penyiasatannya.
Seksyen 192. Memohon saman dan waran tangkap oleh Pendakwa Ugama.
Seksyen 193. Mengeluarkan saman dan waran tangkap oleh Kadi.
Seksyen 194. Oleh siapa dan bagaimana saman diserahkan atau disempurnakan.
Seksyen 195. Oleh siapa dan bagaimana waran tangkap boleh disempurnakan.
Seksyen 196. Keluarnya Waran Tangkap selepas saman disempurnakan.
Seksyen 197. Tangguhan bicara.
Seksyen 198. Tahanan kerana penyiasatan tiada dapat dikemaskan dalam dua puluh empat jam.
Seksyen 199. Tuduhan.
Seksyen 200. Tuduhan berasingan bagi kesalahan-kesalahan yang berlainan jenisnya.
Seksyen 201. Keadaan yang membenarkan orang-orang yang boleh dituduh bersama.
Seksyen 202. Pembicaraan.
Seksyen 203. Menarik balik tuduhan.
Seksyen 204. Keterangan mesti di hadapan yang dituduh dan terjemahannya.
Seksyen 205. Hukuman penjara.
Seksyen 206. Penangguhan hukuman penjara kerana Ulangbicara.
Seksyen 207. Hukuman denda.
Seksyen 208. Amaran dan jaminan.
Seksyen 209. Rayuan kepada KDYMM atas hukuman sahaja.
Seksyen 210. Peraturan memohon Ulangbicara dalam kes-kes jenayah.
Seksyen 211. Cara mendengar Ulangbicara.
Seksyen 212. Penyelesaian barang-barang kes.
Seksyen 213. Tidak mengikut peraturan.

BAHAGIAN XI - ACARA DALAM PEMBICARAAN MAL

Seksyen 214. Surat guaman.
Seksyen 215. Pergandingan dan penyatuan orang-orang dan kes-kes untuk bicara.
Seksyen 216. Saman dan penyerahannya.
Seksyen 217. Wakil si mati, wakil orang tidak sempurna akal dan kanak-kanak.
Seksyen 218. Pembelaan.
Seksyen 219. Hukuman sementara.
Seksyen 220. Menarik balik dan berselesai.
Seksyen 221. Pembicaraan.
Seksyen 222. Hukuman.
Seksyen 223. Perbelanjaan (kos).
Seksyen 224. Menjalankan hukuman dan perintah.
Seksyen 225. Keterangan saksi diambil di luar Mahkamah.
Seksyen 226. Penghinaan terhadap Mahkamah.
Seksyen 227. Orang-orang miskin.
Seksyen 228. Ulangbicara.
Seksyen 229. Salah aturan.
Seksyen 230. Perkara-perkara yang tidak ada peruntukannya.

BAHAGIAN XII - ACARA AM

Seksyen 231. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 232. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 233. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 234. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 235. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 236. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 237. Kehadiran dengan berwakil.
Seksyen 238. Penyampaian.
Seksyen 239. Keterangan.
Seksyen 240. Saman untuk memberi keterangan dan dokumen-dokumen.
Seksyen 241. [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
Seksyen 242. Penangguhan.
Seksyen 243. Menetapkan masa.

BAHAGIAN XIII - PERKARA AM

[Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]

JADUAL PERTAMA - [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]
JADUAL KEDUA - [Dimansuhkan oleh Enakmen 3/91]

SENARAI PINDAAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.