Enakmen Terkini


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Enakmen 9
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008
Mengandungi pindaan terkini - K.P.U. 29/2008Tarikh Persetujuan DiRaja :20 Februari 2008
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 Mac 2008
Tarikh mula berkuatkuasa :1 April 2008 [K.P.U. 11/2008]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Tafsiran
Seksyen 3. Memelihara hak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Seksyen 4. Penubuhan Majlis
Seksyen 5. Identiti di sisi undang-undang dan fungsi Majlis
Seksyen 6. Majlis hendaklah membantu dan menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan
Seksyen 7. Kewajipan Majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam
Seksyen 8. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan
Seksyen 9. Kuasa untuk menubuhkan syarikat
Seksyen 10. Kuasa untuk meminjam
Seksyen 11. Keanggotaan Majlis
Seksyen 12. Penamatan pelantikan
Seksyen 13. Pembatalan pelantikan
Seksyen 14. Penyiaran pelantikan, penamatan dan pembatalan dalam Warta
Seksyen 15. Yang Dipertua
Seksyen 16. Setiausaha
Seksyen 17. Kehadiran bukan anggota dalam mesyuarat Majlis
Seksyen 18. Mempengerusikan mesyuarat
Seksyen 19. Korum
Seksyen 20. Penjalanan urusan
Seksyen 21. Memanggil mesyuarat
Seksyen 22. Minit
Seksyen 23. Aturan urusan mesyuarat
Seksyen 24. Salinan diperakui bagi ketetapan
Seksyen 25. Permohonan izin oleh Yang Dipertua dan notis bertulis anggota lain
Seksyen 26. Tindakan dalam hal yang perlu disegerakan
Seksyen 27. Jawatankuasa
Seksyen 28. Perwakilan kewajipan atau kuasa Majlis
Seksyen 29. Pelantikan pegawai dan pekhidmat Majlis
Seksyen 30. Tatatertib
Seksyen 31. Jawatankuasa tatatertib
Seksyen 32. Peraturan-peraturan tatatertib
Seksyen 33. Lembaga Rayuan Tatatertib
Seksyen 34. Pengenaan surcaj
Seksyen 35. Notis tunjuk sebab sebelum disurcaj
Seksyen 36. Amaun surcaj
Seksyen 37. Pemberitahuan surcaj
Seksyen 38. Penarikan balik surcaj
Seksyen 39. Mendapatkan surcaj
Seksyen 40. Majlis boleh menerima pakai peraturan-peraturan, dsb.
Seksyen 41. Kerahsiaan
Seksyen 42. Pekhidmat Awam
Seksyen 43. Majlis boleh menentukan tatacaranya sendiri

BAHAGIAN III - PENDAKWAAN DAN PENGUATKUASAAN

Seksyen 44. Ketua Pendakwa Syarie dan Pendakwa Syarie
Seksyen 45. Pegawai Penguatkuasa Agama
Seksyen 46. Peguam Syarie

BAHAGIAN IV - KEWANGAN

Baitulmal dan Tatacara Kewangan Majlis

Seksyen 47. Penubuhan Baitulmal
Seksyen 48. Anggaran pendapatan dan belanjawan
Seksyen 49. Perbelanjaan Majlis
Seksyen 50. Akaun bank
Seksyen 51. Akaun dan laporan tahunan

Wakaf, Nazr dan Amanah

Seksyen 52. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr dan amanah
Seksyen 53. Peletakan harta wakaf, nazr dan amanah pada Majlis
Seksyen 54. Sekatan bagi pewujudan amanah khairat
Seksyen 55. Pendapatan daripada wakaf dan nazr
Seksyen 56. Modal wakaf dan nazr
Seksyen 57. Pengertian surat cara tentang wakaf atau nazr
Seksyen 58. Penyiaran senarai harta wakaf, nazr dan amanah
Seksyen 59. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi masjid dan tanah yang berkaitan dengannya
Seksyen 60. Sekatan tentang penubuhan masjid dan penalti
Seksyen 61. Penubuhan masjid
Seksyen 62. Penyenggaraan masjid
Seksyen 63. Pelantikan Pegawai Masjid
Seksyen 64. Tauliah Pegawai Masjid
Seksyen 65. Tempoh jawatan Pegawai Masjid
Seksyen 66. Kawalan dan arahan atas Imam, Bilal dan Siak
Seksyen 67. Jawatankuasa Kariah
Seksyen 68. Pengecualian masjid

BAHAGIAN VI - PUNGUTAN KHAIRAT

Seksyen 69. Pungutan khairat

BAHAGIAN VII - MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 70. Kehendak-kehendak bagi pemelukan Agama Islam
Seksyen 71. Saat memeluk Agama Islam
Seksyen 72. Tugas-tugas dan kewajipan muallaf
Seksyen 73. Pendaftar Muallaf
Seksyen 74. Pendaftaran muallaf
Seksyen 75. Perakuan memeluk Agama Islam
Seksyen 76. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam
Seksyen 77. Penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang muallaf
Seksyen 78. Kesalahan memberikan maklumat palsu
Seksyen 79. Kuasa untuk membuat peraturan
Seksyen 80. Keupayaan untuk memeluk Agama Islam

BAHAGIAN VIII - PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Seksyen 81. Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam
Seksyen 82. Setiausaha
Seksyen 83. Minit
Seksyen 84. Kesalahan mengajar Agama Islam atau perkara-perkara tentang Agama Islam tanpa tauliah
Seksyen 85. Sekolah Agama Islam
Seksyen 86. Pengecualian

BAHAGIAN IX - AM

Seksyen 87. Kuasa am untuk membuat peraturan
Seksyen 88. Kecualian dan peralihan
Seksyen 89. Pemansuhan

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA

SENARAI PINDAAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.