Enakmen 12
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008


Seksyen 28. Kod etika


Ketua Hakim Syarie boleh, atas perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan menetapkan secara bertulis satu kod etika yang mesti dipatuhi oleh semua Hakim Syarie dan Hakim Mahkamah Rayuan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.