Enakmen Terkini


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Enakmen 12
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008
Mengandungi pindaan terkini - K.P.U. 32/2008Tarikh Persetujuan DiRaja :20 Februari 2008
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 Mac 2008
Tarikh mula berkuatkuasa :1 April 2008 [K.P.U. 14/2008]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa
Seksyen 2. Tafsiran

BAHAGIAN II - MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 3. Penubuhan Mahkamah Syariah

BAHAGIAN III - MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

Seksyen 4. Pelantikan Ketua Hakim Syarie
Seksyen 5. Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 6. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 7. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 8. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 9. Keputusan ikut majoriti
Seksyen 10. Penerusan prosiding di Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada
Seksyen 11. Kaedah-kaedah rayuan

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

Seksyen 12. Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 13. Bidang Kuasa Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 14. Rayuan Kepada Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 15. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu
Seksyen 16. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah

BAHAGIAN V - MAHKAMAH RENDAH SYARIAH

Seksyen 17. Pelantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah
Seksyen 18. Bidang Kuasa Mahkamah Rendah Syariah

BAHAGIAN VI - PENDAFTAR MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 19. Pelantikan Pendaftar

BAHAGIAN VII - PELBAGAI

Seksyen 20. Perakuan pewarisan
Seksyen 21. Tempat dan cara perbicaraan
Seksyen 22. Perlindungan Hakim, Pegawai Mahkamah, dll.
Seksyen 23. Hukum Syarak
Seksyen 24. Bidang kuasa tidak meliputi orang bukan Islam
Seksyen 25. Kuasa tambahan
Seksyen 26. Bahasa
Seksyen 27. Tindakan bersaling
Seksyen 28. Kod etika
Seksyen 29. Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah.
Seksyen 30. Kecualian dan peralihan
Seksyen 31. Pemansuhan

JADUAL

SENARAI PINDAAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.