Enakmen Terkini


NEGERI KEDAH

ENAKMEN 9 TAHUN 1980
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH 1979
[DIMANSUHKAN OLEH ENAKMEN 1 TAHUN 1983]_____________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.