Enakmen Terkini


NEGERI KEDAH

ENAKMEN 3 TAHUN 1989
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1988
Mengandungi pindaan terkini - Kd En. 8/91Tarikh Persetujuan DiRaja :7 Mac 1989
Tarikh disiarkan dalam Warta :6 April 1989
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 1988 [K.P.U. 6/89]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pembicaraan kesalahan-kesalahan oleh Mahkamah.
Seksyen 4. Pengecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM MENGENAI MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH

BAB II - MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH

Seksyen 5. Mahkamah-mahkamah.
Seksyen 6. Mahkamah hendaklah terbuka.
Seksyen 7. Mengeluarkan orang awam di dalam kes-kes yang tertentu.
Seksyen 8. Bidangkuasa Jenayah Kadi.
Seksyen 9. Bila orang awam mesti menolong Kadi, Penyelia Agama, Pegawai Masjid, Polis, Penghulu dan Guru Agama bertauliah.
Seksyen 10. Orang awam dikehendaki memberi maklumat atas perkara-perkara yang tertentu.

BAB III - DARIHAL MENANGKAP, MELARIKAN DIRI DAN MENANGKAP SEMULA

Seksyen 11. Cara Menangkap.
Seksyen 12. Memeriksa tempat yang dimasuki oleh orang yang hendak ditangkap.
Seksyen 13. Memeriksa orang yang berada dalam mana-mana tempat yang digeledah dengan waran.
Seksyen 14. Kuasa memecahkan mana-mana tempat untuk melepaskan dirinya.
Seksyen 15. Ditegah menahan secara berlebih-lebihan dan peraturan memeriksa seseorang.
Seksyen 16. Memeriksa orang-orang yang kena tangkap.
Seksyen 17. Kuasa merampas senjata yang merbahaya.
Seksyen 18. Memeriksa orang kerana mendapatkan nama dan alamat.
Seksyen 19. Menangkap tanpa waran.
Seksyen 20. Orang-orang yang telah ditangkap oleh Pegawai Masjid atau Pegawai Majlis atau Penghulu atau Guru Agama yang bertauliah, tindakan terhadapnya.
Seksyen 21. Memburu pesalah-pesalah.
Seksyen 22. Bagaimana tindakan terhadap orang yang telah ditangkap dan tahanan yang lebih dua puluh empat jam.
Seksyen 23. Melepaskan orang yang telah ditangkap.
Seksyen 24. Kesalahan yang dilakukan di hadapan Kadi.
Seksyen 25. Tangkapan oleh atau di hadapan Kadi.
Seksyen 26. Kuasa untuk memburu dan menangkap semula.
Seksyen 27. Peruntukan-peruntukan seksyen 12 dan 14 dipakai untuk tangkapan di bawah seksyen 26.

BAB IV - PROSES MAHKAMAH UNTUK MEMAKSA KEHADIRAN SAMAN

Seksyen 28. Bentuk saman dan penyampaian.
Seksyen 29. Bagaimana saman disampaikan.
Seksyen 30. Bukti penyampaian.

WARAN TANGKAP

Seksyen 31. Bentuk waran tangkap.
Seksyen 32. Mahkamah boleh arahkan endosemen di atas waran jaminan yang akan diambil.
Seksyen 33. Waran kepada siapa diarahkan.
Seksyen 34. Pemberitahu tentang isi kandungan waran.
Seksyen 35. Orang yang ditangkap dibawa ke Mahkamah tanpa kelewatan.
Seksyen 36. Prosedur untuk menangkap orang yang terhadapnya waran telah dikeluarkan.

KAEDAH-KAEDAH LAIN MENGENAI DENGAN SAMAN UNTUK HADIR DAN WARAN TANGKAP

Seksyen 37. Pengeluaran waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman.
Seksyen 38. Saman untuk hadir boleh dilaksanakan di dalam mana-mana tempat dalam Malaysia.
Seksyen 39. Kuasa untuk mengambil bon untuk kehadiran.
Seksyen 40. Penangkapan atas pelanggaran bon kehadiran.

BAB V - PROSES MAHKAMAH UNTUK MEMAKSA MENGEMUKAKAN DOKUMEN DAN LAIN-LAIN HARTA ALIH DAN UNTUK MELEPASKAN ORANG TERSALAH TAHAN

Seksyen 41. Saman untuk mengeluarkan dokumen atau benda-benda lain.
Seksyen 42. Peruntukan di dalam seksyen 28-30 digunakan.

WARAN GELEDAH

Seksyen 43. Bila waran geledah dikeluarkan.
Seksyen 44. Kuasa untuk menghadkan waran geledah.
Seksyen 45. Kadi bolehlah mengeluarkan waran memberi kuasa menggeledah untuk mendapatkan keterangan mengenai kesalahan.
Seksyen 46. Bentuk waran geledah.
Seksyen 47. Menggeledah orang tersalah tahan.
Seksyen 48. Orang yang menjaga tempat tertutup untuk membenarkan penggeledahan.
Seksyen 49. Kadi yang mengeluarkan waran geledah bolehlah hadir ketika ianya dilaksanakan.
Seksyen 50. Kadi boleh arahkan penggeledahan di hadapannya.
Seksyen 51. Senarai benda-benda yang dirampas hendaklah dibuat dan ditandatangani.
Seksyen 52. Penghuni hendaklah hadir ketika penggeledahan.

BAHAGIAN III - MAKLUMAT KEPADA PENYELIA AGAMA DAN KUASA-KUASA MEREKA MENYIASAT

BAB VI

Seksyen 53. Maklumat.
Seksyen 54. Prosedur.
Seksyen 55. Penerimaan salinan maklumat yang diakui sah sebagai keterangan.
Seksyen 56. Prosedur jika kesalahan disyaki.
Seksyen 57. Kuasa menghendaki kehadiran saksi-saksi.
Seksyen 58. Pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyelia Agama.
Seksyen 59. Kenyataan kepada Penyelia Agama tidak boleh diterima dalam keterangan.
Seksyen 60. Hendaklah tiada apa-apa dorongan diberi.
Seksyen 61. Kuasa merekod kenyataan dan pengakuan salah.
Seksyen 62. Penggeledahan oleh Penyelia Agama.
Seksyen 63. Bon untuk hadir bagi pengadu dan saksi-saksi.
Seksyen 64. Buku harian mengenai tindakan dalam penyiasatan.
Seksyen 65. Laporan Penyelia Agama.

BAHAGIAN IV - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN

BAB VII - DARIHAL BIDANGKUASA MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH DALAM PENYIASATAN DAN PEMBICARAAN

Seksyen 66. Tempat biasa bagi penyiasatan dan pembicaraan.
Seksyen 67. Yang dituduh dibicarakan di tempat di mana perbuatan dilakukan atau akibatnya terjadi.
Seksyen 68. Tempat pembicaraan jika perbuatan menjadi suatu kesalahan oleh sebab perkaitan dengan kesalahan lain.
Seksyen 69. Jika tempat kejadian kesalahan tidak dapat ditentukan dan lain-lain.
Seksyen 70. Kesalahan dilakukan dalam suatu perjalanan.
Seksyen 71. Apabila timbul keraguan Kadi Besar hendaklah memutuskan.

SYARAT-SYARAT DIKEHENDAKI BAGI MEMULAKAN PEMBICARAAN

Seksyen 72. Kadi mengambil ketahui kesalahan-kesalahan.

BAB VIII - DARIHAL ADUAN KEPADA KADI

Seksyen 73. Pemeriksaan pengadu.
Seksyen 74. Penangguhan pengeluaran proses Mahkamah.
Seksyen 75. Menolak aduan.
Seksyen 76. Pengeluaran proses Mahkamah.

BAB IX - DARIHAL PERTUDUHAN

Seksyen 77. Bentuk pertuduhan.
Seksyen 78. Butir-butir mengenai masa, tempat dan orang.
Seksyen 79. Bila cara melakukan kesalahan itu mesti dinyatakan.
Seksyen 80. Pengertian perkataan-perkataan yang digunakan dalam pertuduhan untuk menyatakan kesalahan itu.
Seksyen 81. Akibat daripada kesilapan.
Seksyen 82. Mahkamah boleh mengubah atau menambah pertuduhan.
Seksyen 83. Bila pembicaraan boleh diteruskan serta-merta selepas perubahan atau tambahan.
Seksyen 84. Bila pembicaraan baharu boleh diarahkan atau pembicaraan digantung.
Seksyen 85. Menggantung pembicaraan jika pendakwaan terhadap kesalahan yang diubah memerlukan sanksi dahulu.
Seksyen 86. Memanggil balik saksi-saksi apabila pertuduhan itu diubah.
Seksyen 87. Pertuduhan yang berasingan bagi kesalahan yang berlainan.
Seksyen 88. Tiga kesalahan yang sama jenisnya dalam tempoh dua belas bulan boleh dituduh bersama-sama.
Seksyen 89. Pembicaraan terhadap lebih daripada satu kesalahan.
Seksyen 90. Bila diragui tentang apakah kesalahan yang dilakukan.
Seksyen 91. Bila seorang yang dituduh dengan satu kesalahan boleh disabitkan dengan kesalahan lain.
Seksyen 92. Seseorang yang dituduh atas sesuatu kesalahan boleh disabitkan salah kerana cuba melakukannya.
Seksyen 93. Bila kesalahan dibuktikan dimasukkan di dalam kesalahan yang dipertuduhkan.
Seksyen 94. Bila orang-orang boleh dituduh bersama-sama.
Seksyen 95. Menarik balik pertuduhan atas sabitan satu daripada beberapa pertuduhan.
Seksyen 96. Kesalahan-kesalahan yang belum dibicarakan.
Seksyen 97. Pertuduhan mengikut Borang 4B dalam Jadual.

BAB X - DARIHAL PEMBICARAAN

Seksyen 98. Prosedur-prosedur dalam pembicaraan.
Seksyen 99. Kuasa melepaskan daripada tuduhan dengan bersyarat atau tanpa syarat.
Seksyen 100. Ucapan-ucapan.
Seksyen 101. Kuasa untuk memberikan pampasan.
Seksyen 102. Butir-butir yang hendak direkodkan.
Seksyen 103. Pemindahan kes-kes.

BAB XI - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM MENGENAI DENGAN PENYIASATAN DAN PEMBICARAAN

Seksyen 104. Prosedur bila ada sabit kesalahan yang dahulu.
Seksyen 105. Pendakwaan bolehlah berhenti daripada mendakwa selanjutnya pada mana-mana peringkat.
Seksyen 106. Hak yang dituduh untuk dibela.
Seksyen 107. Mahkamah bolehlah mengemukakan soalan-soalan kepada yang dituduh.
Seksyen 108. Kes pendakwaan hendaklah diterangkan oleh Mahkamah kepada yang dituduh yang tidak dibela.
Seksyen 109. Prosedur bila yang dituduh tiada faham prosiding.
Seksyen 110. Kuasa menangguhkan pembicaraan.
Seksyen 111. Penukaran Kadi dalam masa penyiasatan atau pembicaraan.
Seksyen 112. Menahan pesalah-pesalah yang hadir di Mahkamah.
Seksyen 113. Hari minggu atau hari kelepasan am.

BAB XII - CARA MENGAMBIL DAN MEREKODKAN KETERANGAN DALAM PENYIASATAN DAN PEMBICARAAN

Seksyen 114. Keterangan hendaklah diambil di hadapan yang dituduh.
Seksyen 115. Merekodkan keterangan.
Seksyen 116. Rekod dalam kes-kes yang lain.
Seksyen 117. Cara merekodkan keterangan.
Seksyen 118. Menterjemahkan keterangan kepada dituduh.
Seksyen 119. Pendapat mengenai kelakuan saksi.
Seksyen 120. Orang-orang lain boleh juga diberi kuasa mencatatkan nota keterangan.

BAB XIII - DARIHAL KEPUTUSAN

Seksyen 121. Cara menyampaikan keputusan.
Seksyen 122. Keputusan dalam pilihan.
Seksyen 123. Keputusan tidak boleh diubah.
Seksyen 124. Keputusan hendaklah diterangkan kepada yang dituduh dan salinannya diberi kepadanya.
Seksyen 125. Keputusan itu hendaklah difailkan bersama-sama dengan rekod.

BAB XIV - DARIHAL HUKUMAN DAN MENJALANKANNYA

Seksyen 126. Peruntukan-peruntukan mengenai perlaksanaan hukuman penjara.
Seksyen 127. Peruntukan-peruntukan mengenai hukuman denda.
Seksyen 128. Siapa yang boleh mengeluarkan waran.
Seksyen 129. Mula berkuatkuasa hukuman penjara di atas banduan yang telah sedia menjalani hukuman penjara.
Seksyen 130. Pesalah remaja.
Seksyen 131. Pesalah pertama kali.
Seksyen 132. Syarat-syarat bon.
Seksyen 133. Pemulangan waran.

BAB XV - DARIHAL PENGGANTUNGAN, PENGURANGAN DAN PERINGANAN HUKUMAN-HUKUMAN

Seksyen 134. Kuasa untuk menggantungkan atau mengurangkan hukuman-hukuman.
Seksyen 135. Kuasa untuk meringankan hukuman.

BAB XVI - DARIHAL KEBEBASAN-KEBEBASAN ATAU SABITAN-SABITAN YANG DAHULU

Seksyen 136. Seorang yang telah disabitkan atau dibebaskan tidak boleh dibicarakan lagi bagi kesalahan yang sama.
Seksyen 137. Akuan dari satu pembebasan atau sabitan dahulu.

BAHAGIAN V - DARIHAL RAYUAN DAN PENYEMAKAN

BAB XVII - MENGENAI RAYUAN-RAYUAN KE MAHKAMAH RAYUAN

Seksyen 138. Apabila akuan salah menghadkan hak rayuan.
Seksyen 139. Rayuan terhadap pembebasan.
Seksyen 140. Prosedur untuk rayuan.
Seksyen 141. Penghantaran rekod rayuan.
Seksyen 142. Kebenaran khas untuk merayu di dalam kes-kes yang tertentu.
Seksyen 143. Menggantungkan dari perlaksanaan sementara menunggu rayuan.
Seksyen 144. Memasukkan rayuan-rayuan ke dalam senarai.
Seksyen 145. Prosedur pada masa pembicaraan.
Seksyen 146. Ketidakhadiran pihak menentang.
Seksyen 147. Menahan pihak menentang di dalam kes-kes yang tertentu.
Seksyen 148. Keputusan atas rayuan.
Seksyen 149. Perintah mengambil keterangan lanjut.
Seksyen 150. Keputusan.
Seksyen 151. Perakuan dan akibat keputusan.
Seksyen 152. Kematian pihak-pihak yang merayu.
Seksyen 153. Kos.

BAB XVIII - DARIHAL PENYEMAKAN

Seksyen 154. Kuasa untuk meminta rekod dari Mahkamah bawahan.
Seksyen 155. Kuasa untuk memerintah penyiasatan lanjut.
Seksyen 156. Kuasa Kadi Besar atas penyemakan.
Seksyen 157. Kebenaran untuk pihak-pihak hadir.
Seksyen 158. Perintah penyemakan.

BAB XIX - TINDAKAN MENGENAI BEBERAPA KESALAHAN BERKENAAN PENTADBIRAN KEADILAN

Seksyen 159. Prosedur mengenai kesalahan dilakukan di hadapan Mahkamah.
Seksyen 160. Rekod fakta kesalahan.
Seksyen 161. Prosedur ganti.
Seksyen 162. Kuasa mengurangkan hukuman.
Seksyen 163. Keengganan memberi keterangan.
Seksyen 164. Rayuan.
Seksyen 165. Kadi tidak boleh membicarakan kesalahan dilakukan di hadapannya.

BAHAGIAN VI - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN TAMBAHAN

BAB XX - DARIHAL PENDAKWA

Seksyen 166. Pengarah Pendakwa.
Seksyen 167. Tiada siapa boleh hadir bagi pihak Pengarah Pendakwa.
Seksyen 168. Pendakwaan.
Seksyen 169. Pengambilan peguam.

BAB XXI - DARIHAL JAMINAN

Seksyen 170. Bila seorang boleh dilepaskan atas jaminan.
Seksyen 171. Jumlah bon.
Seksyen 172. Perlaksanaan bon.
Seksyen 173. Orang hendak dilepaskan.
Seksyen 174. Bila waran tangkap boleh dikeluarkan terhadap orang yang dijamin.
Seksyen 175. Penjamin-penjamin boleh memohon supaya dilepaskan bon.
Seksyen 176. Rayuan.

BAB XXII - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNG DENGAN KETERANGAN

Seksyen 177. Prosedur apabila orang boleh memberi keterangan mustahak sakit tenat.
Seksyen 178. Di mana orang yang terikat memberi keterangan berniat untuk meninggalkan Malaysia.
Seksyen 179. Laporan-laporan orang-orang yang tertentu.
Seksyen 180. Bagaimana sabitan atau pembebasan yang dahulu boleh dibuktikan.
Seksyen 181. Laporan keterangan di dalam ketidakhadiran yang dituduh.

BAB XXIII - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN MENGENAI BON

Seksyen 182. Deposit selain daripada bon.
Seksyen 183. Prosedur merampas bon.
Seksyen 184. Rayuan dari perintah.

BAB XXIV - PELUPUSAN EXHIBIT DAN HARTA YANG MENJADI SABJEK KESALAHAN

Seksyen 185. Mahkamah hendaklah menimbang cara melupuskan exhibit.
Seksyen 186. Perintah pelupusan harta atas mana kesalahan yang telah dilakukan.

BAB XXV - DARIHAL PERPINDAHAN KES-KES JENAYAH

Seksyen 187. Kuasa Kadi Besar pindahkan kes-kes.
Seksyen 188. Permohonan untuk perpindahan mesti disokong oleh afidavit.

BAB XXVI - DARIHAL SALAH ATURAN DALAM PEMBICARAAN

Seksyen 189. Salah tempat pembicaraan dan lain-lain.
Seksyen 190. Prosedur apabila pengakuan salah diambil dengan salah aturan.
Seksyen 191. Ketiadaan rangkaan pertuduhan.
Seksyen 192. Salah aturan tidak merosakkan pembicaraan.

BAB XXVII - AM

Seksyen 193. Perlindungan pegawai-pegawai.
Seksyen 194. Penghinaan terhadap Mahkamah.
Seksyen 195. Maklumat keterangan atau pengakuan palsu.
Seksyen 196. Menandatangani afidavit.
Seksyen 197. Kuasa Mahkamah memanggil dan memeriksa seseorang.
Seksyen 198. Perintah membayar kos pendakwaan dan pampasan.
Seksyen 199. Peruntukan-peruntukan untuk membayar wang sebagai kos atau pampasan.
Seksyen 200. Salinan rekod pembicaraan.
Seksyen 201. Orang yang dibebaskan atas jaminan hendaklah memberi alamatnya.
Seksyen 202. Pampasan oleh kerana tuduhan dibuat tanpa alasan.
Seksyen 203. Kadi tidak harus bertindak jika mempunyai kepentingan.
Seksyen 204. Borang-borang.
Seksyen 205. Penggunaan denda.
Seksyen 206. Saksi-saksi

JADUAL - Borang 2A.
JADUAL - Borang 2B.
JADUAL - Borang 2C(i).
JADUAL - Borang 2C(ii).
JADUAL - Borang 2D(i).
JADUAL - Borang 2D(ii).
JADUAL - Borang 2E.
JADUAL - Borang 3A.
JADUAL - Borang 3B.
JADUAL - Borang 3C.
JADUAL - Borang 4A.
JADUAL - Borang 4B.
JADUAL - Borang 4C.
JADUAL - Borang 5A.
JADUAL - Borang 5B.
JADUAL - Borang 6A.
JADUAL - Borang 7

SENARAI PINDAAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.