ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Kecualian prerogatif


Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Enakmen ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak-hak dan kuasa-kuasa prerogatif Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Agama Islam dalam Negeri Kedah Darul Aman sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah Darul Aman [P.U.32/59].Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.