ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang


Tiada seseorang, lain daripada mereka yang dilantik di bawah seksyen 28, boleh-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.