Enakmen Terkini


NEGERI PAHANG

ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987
[DIMANSUHKAN OLEH ENAKMEN 3 TAHUN 2005]_____________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.