Enakmen Terkini


NEGERI KEDAH

ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH 1983
[DIMANSUHKAN OLEH ENAKMEN 4 TAHUN 1994]_____________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.