Enakmen 12
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008


Seksyen 14. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah


(1) Rayuan boleh dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah daripada apa-apa keputusan sesuatu Mahkamah Rendah Syariah—

(2) Dalam mana-mana rayuan, Mahkamah Tinggi Syariah boleh—
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.