Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM, TAHUN 1962 [EN. 9/1962]
Sekshen 172

K. P.U. 19/70
ATORAN2 PENTADBIRAN UGAMA ISLAM (BORANG2 DAN BAYARAN2) TAHUN 1969

Tarikh penyiaran : 10 September 1970
Tarikh mula kuat kuasa :10 September 1970
___________________________
SUSUNAN ATORAN
___________________________
Mukadimah

Atoran 1. Tajuk ringkas.
Atoran 2. Borang2.

PERBICHARAAN2 JENAYAH

Atoran 3. Saman.
Atoran 4. Waran.
Atoran 5. Saksi.
Atoran 6. Bon Jaminan hadzir.
Atoran 7. Tahanan.
Atoran 8. Pengisytiharan
Atoran 9. Waran Hukuman
Atoran 10. Jaminan Berkelakuan Baik
Atoran 11. Lain-lain Borang

PERBICHARAAN MAL

Atoran 12. Saman
Atoran 13. Jawapan
Atoran 14. Saksi
Atoran 15.

LESEN2 DAN SURAT2 AKUAN

Atoran 16. Khairat2
Atoran 17. Anggapan Mati

BAYARAN2

Atoran 18. Bayaran2 Jadual

JADUAL PERTAMA

BORANG 1
BORANG 2
BORANG 3
BORANG 4
BORANG 5
BORANG 6
BORANG 7
BORANG 8
BORANG 9
BORANG 10
BORANG 11
BORANG 12
BORANG 13
BORANG 14

JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.