Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

KAEDAH KELUARGA ISLAM (BORANG DAN BAYARAN) 1983 [K. P.U. 2/1984]


K. P.U. 4/1985
PEMBETULAN

Tarikh penyiaran : 9 Mei 1985
Tarikh mula kuat kuasa :9 Mei 1985
Tambahan Perundangan Ngeri Kedah No. 2 Jilid 27, Bil. 4, Kenyataan K.P.U. 2 bertarikh pada 16hb Februari, 1984 kaedah 1 adalah dipinda dengan menggantikan tarikh mula berkuatkuasa pada 5hb Januari, 1984 kepada 1hb Januari, 1985.
[PSU(K) 830/1400; Ugama (Kedah P/2/16.]
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.