K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Mukadimah

PADA menjalankan kuasa yang di-beri oleh sekshen 172 (p) Enakmen Pentadbiran Ugama Islam, Tahun 1962 maka ini-lah Duli Yang Maha Mulia Sultan dengan nasihat Majlis Ugama Islam, Negeri Kedah membuat atoran yang tersebut di-bawah ini:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.