K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 3

Ahli Lembaga hendak-lah di-lantek tidak lebeh daripada tiga tahun sa-kali dan boleh di-lantek sa-mula.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.