Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN UGAMA ISLAM TAHUN 1962 [EN 9/1962]
Seksyen 172

K. P.U. 5/80
KAEDAH BAYARAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN, PENCERAIAN DAN RUJUK ORANG-ORANG ISLAM 1980

Tarikh penyiaran : 10 April 1980
Tarikh mula kuat kuasa :1 Januari 1980
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Tajuk dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Tafsiran.
Kaedah 3. Bayaran yang dikenakan.
Kaedah 4. [Tiada Tajuk]
Kaedah 5. [Tiada Tajuk]
Kaedah 6. L.N. 119 dimansuhkan.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.