Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008 [EN. 8/2008]


K. P.U. 32/2008
PEMBETULAN

Tarikh penyiaran : 14 Ogos 2008
Tarikh mula kuat kuasa :Seperti En. 8/2008 - 1 April 2008
DALAM Enakmen Mahkamah Syariah (Kedah Darul Aman) 2008 [Enakmen No. 8 tahun 2008] yang diterbitkan dalam tahun 2008—

[PUN.KED(SU2) 2/PENT/2(7)]
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.