Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM TAHUN 1962 [EN. 9/1962]
Sekshen 172 (p)

K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH˛ DAN SEKOLAH˛ UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972

Tarikh penyiaran : 22 Jun 1972
Tarikh mula kuat kuasa :22 Jun 1972
___________________________
SUSUNAN ATORAN
___________________________
Mukadimah

Atoran 1
Atoran 2
Atoran 3
Atoran 4
Atoran 5
Atoran 6
Atoran 7
Atoran 8
Atoran 9
Atoran 10
Atoran 11
Atoran 12
Atoran 13
Atoran 14
Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.