Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008 [EN. 9/2008]
Subseksyen 46(2)

K. P.U. 7/2016
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE (KEDAH DARUL AMAN) 2016

Tarikh penyiaran : 26 Mei 2016
Tarikh mula kuat kuasa :1 Jun 2016
___________________________
SUSUNAN PERATURAN
___________________________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Peraturan 1. Nama dan permulaan kuat kuasa
Peraturan 2. Tafsiran

BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE KEDAH DARUL AMAN

Peraturan 3. Penubuhan Jawatankuasa
Peraturan 4. Keahlian Jawatankuasa
Peraturan 5. Penamatan perlantikan dan peletakan jawatan
Peraturan 6. Mesyuarat Jawatankuasa
Peraturan 7. Fungsi Jawatankuasa
Peraturan 8. Saraan dan elaun

BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIE

Peraturan 9. Kelayakan sebagai Peguam Syarie
Peraturan 10. Permohonan
Peraturan 11. Bantahan
Peraturan 12. Perakuan
Peraturan 13. Pemberitahuan
Peraturan 14. Sijil Peguam Syarie
Peraturan 15. Perisytiharan oleh Mahkamah Tinggi Syariah
Peraturan 16. Sijil Amalan Guaman Syarie
Peraturan 17. Daftar Peguam Syarie

BAHAGIAN IV - PROSEDUR TATATERTIB

Peraturan 18. Tindakan tatatertib
Peraturan 19. Aduan terhadap Peguam Syarie
Peraturan 20. Siasatan
Peraturan 21. Kuasa Majlis mengeluarkan perintah
Peraturan 22. Permohonan untuk dikeluarkan nama dari daftar Peguam Syarie
Peraturan 23. Permohonan untuk dilantik semula sebagai Peguam Syarie

BAHAGIAN IV - PERUNTUKAN AM

Peraturan 24. Mengemukakan Sijil Amalan Guaman Syarie
Peraturan 25. Pembaharuan Sijil Amalan Guaman Syarie
Peraturan 26. Sekatan
Peraturan 27. Penalti
Peraturan 28. Pemansuhan dan kecualian


JADUAL 1
JADUAL 2
JADUAL 3
JADUAL 4
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.