Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002 [EN. 6/2002]
Seksyen 135

Kn. P.U. 29/2003
KAEDAH-KAEDAH NIKAH CERAI (FI DAN BORANG-BORANG) 2003

Tarikh penyiaran : 1 Oktober 2003
Tarikh mula kuat kuasa :1 Oktober 2003
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa.
Kaedah 2. Fi.
Kaedah 3. Borang.
Kaedah 4. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA.

JADUAL KEDUA.
Borang 1
Borang 1A
Borang 2
Borang 2A
Borang 3
Borang 4
Borang 5
Borang 6
Borang 7
Borang 8
Borang 9
Borang 10
Borang 11
Borang 12
Borang 13
Borang 14
Borang 15
Borang 16

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.