Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002 [EN. 7/2002]
Perenggan 247 (1) (b)

Kn. P.U. 30/2003
KAEDAH-KAEDAH (FI, ELAUN DAN KOS) MAHKAMAH SYARIAH 2003

Tarikh penyiaran : 1 Oktober 2003
Tarikh mula kuat kuasa :1 Oktober 2003
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa.
Kaedah 2. Fi Mahkamah.
Kaedah 3. Skala kos.
Kaedah 4. Skala elaun.
Kaedah 5. Kos tertentu.
Kaedah 6. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA.

JADUAL KEDUA.

Bahagian I
Bahagian II
Bahagian III
Bahagian IV
Bahagian V
Bahagian VI
Bahagian VII
Bahagian VIII
Bahagian IX

JADUAL KETIGA.

JADUAL KEEMPAT.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.