Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1994 [EN. 4/1994]
Seksyen 17C, 17D dan 145 (d)

Kn. P.U. 19/2001
KAEDAH-KAEDAH (JAWATANKUASA TATATERTIB DAN JAWATANKUASA ULANGBICARA) MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 2001

Tarikh penyiaran : 5 Julai 2001
Tarikh mula kuat kuasa :24 Jun 2001
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Seksyen 1. Nama dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Pindaan tajuk panjang
Seksyen 3. Pindaan Jadual Kedua
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.