Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983 [EN. 1/1983]
Seksyen 128

Kn. P.U. 30/2000
KAEDAH-KAEDAH NIKAH DAN CERAI (BAYARAN) 2000

Tarikh penyiaran : 11 Mei 2000
Tarikh mula kuat kuasa :15 Mei 2000
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa
Kaedah 2. Bayaran
Kaedah 3. Pembatalan

Jadual
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.