Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH 1982 [EN. 3/1982]
Seksyen 34

Kn. P.U. 31/2003
KAEDAH-KAEDAH FI (MAHKAMAH SYARIAH) (PINDAAN) 2003

Tarikh penyiaran : 1 Oktober 2003
Tarikh mula kuat kuasa :1 Oktober 2003
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuat kuasa
Kaedah 2. Pindaan kepada Jadual
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.