Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH 1985 [EN. 2/1985]
Seksyen 35

Kn. P.U. 8/89
KAEDAH-KAEDAH HUKUMAN SEBAT 1987

Tarikh penyiaran : 16 Februari 1989
Tarikh mula kuat kuasa :1 Mei 1987
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa
Kaedah 2. Tafsiran
Kaedah 3. Tempat dan masa bagi menjalankan sebat
Kaedah 4. Saksi-saksi
Kaedah 5. Tempoh bagi menjalankan hukuman sebat
Kaedah 6. Rotan
Kaedah 7. Anggota badan yang tidak boleh disebat
Kaedah 8. Cara pukulan sebat
Kaedah 9. Pakaian dan keadaan
Kaedah 10. Pemeriksaan oleh pegawai perubatan
Kaedah 11. Pukulan sebat dengan menggunakan rotan yang lebih ringan
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.