Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983 [EN. 1/1983]
Seksyen 128

Kn. P.U. 30/84
KAEDAH-KAEDAH (BAYARAN-BAYARAN) NIKAH DAN CERAI KELUARGA ISLAM 1984

Tarikh penyiaran : 29 Mac 1984
Tarikh mula kuat kuasa :1 Mac 1984
___________________________
SUSUNAN
___________________________
Mukadimah

Seksyen 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Bayaran-bayaran.
Seksyen 3. Pembatalan Jadual Kedua Kn. P.U. 3/72.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.