Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH 1982 [EN. 3/1982]
Seksyen 34

Kn. P.U. 5/94
KAEDAH-KAEDAH FEE (MAHKAMAH SYARIAH) 1994

Tarikh penyiaran : 12 Mei 1994
Tarikh mula kuat kuasa :13 Mei 1994
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Fee-fee.
Kaedah 3. Pemansuhan Kn. P.U. 3/72.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.