Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1994 [EN. 4/1994]
Seksyen 17E

Kn. P.U. 06/99
KAEDAH-KAEDAH MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1999

Tarikh penyiaran : 11 Mac 1999
Tarikh mula kuat kuasa :12 Mac 1999
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Pemakaian.
Kaedah 3. Tafsiran.

BAHAGIAN II - KELAKUAN

Kaedah 4.Tatakelakuan.
Kaedah 5. Pekerjaan luar.
Kaedah 6. Pakaian.
Kaedah 7. Dadah.
Kaedah 8. Hadiah, dsb.
Kaedah 9. Keraian.
Kaedah 10. Pemunyaan harta.
Kaedah 11. Menyeggara taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian lain yang sah.
Kaedah 12. Meminjam wang.
Kaedah 13. Keterhutangan kewangan yang serius.
Kaedah 14. Laporan mengenai keterhutangan kewangan yang serius, dsb. daripada mahkamah dan Pegawai Pemegang Harta.
Kaedah 15. Meminjamkan wang.
Kaedah 16. Penglibatan dalam pasaran komoditi atau pasaran niaga hadapan kewangan.
Kaedah 17. Refel dan loteri.
Kaedah 18. Penerbitan buku, dsb.
Kaedah 19. Membuat pernyataan awam.
Kaedah 20. Larangan bertindak sebagai penyunting, dsb. bagi surat khabar, dsb.
Kaedah 21. Mengambil bahagian dalam politik.
Kaedah 22. Memulakan prosiding undang-undang dan bantuan guaman.
Kaedah 23. Ketakhadiran.

BAHAGIAN III - TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB

Kaedah 24. Tugas kawalan dan pengawasan tatatertib.

BAHAGIAN IV - PROSEDUR TATATERTIB

Prosedur Am

Kaedah 25. Syarat-syarat bagi pembuangan kerja atau penurunan pangkat.
Kaedah 26. Pengerusi Jawatankuasa Tatatertib hendalah menentukan jenis kesalahan tatatertib.
Kaedah 27. Prosedur dalam kes tatatertib bukan dengan tujuan untuk buang kerja atau turun pangkat.
Kaedah 28. Prosedur dalam kes tatatertib dengan tujuan untuk buang kerja alau turun pangkat.

Prosedur Dalam Kes Jika Pegawai Atau Pengkhidmat Tidak Hadir Tanpa Cuti Dan Tidak Boleh Dikesan

Kaedah 29. Pegawai atau pengkhidmat tidak hadir tanpa cuti dan tidak boleh dikesan.
Kaedah 30. Akibat tidak hadir tanpa cuti selepas pemberitahuan dalam Warta.
Kaedah 31. Perlucuthakan emolumen kerana ketakhadiran.

Prosedur Dalam Kes Jika Pegawai Atau Pengkhidmat Dipertuduh Dalam Mahkamah Jenayah Atau Dikenakan Perintah Tahanan, Buang Negeri, Dsb.

Kaedah 32. Prosedur jika prosiding jenayah dimulakan.
Kaedah 33. Tanggungjawab Ketua Jabatan jika terdapat sabitan jenayah.
Kaedah 34. Tiada tindakan tatatertib boleh diambil sementara menunggu penyelesaian prosiding jenayah.
Kaedah 35. Akibat pembebasan.
Kaedah 36. Prosedur jika terdapat perintah tahanan, buang negeri, dsb.
Kaedah 37. Pertimbangan Jawatankuasa Tatatertib dalam kes sabitan dan tahanan.

BAHAGIAN V - HUKUMAN

Kaedah 38. Hukuman tatatertib.
Kaedah 39. Denda atau lucut hak emolumen.
Kaedah 40. Penangguhan pergerakan gaji.
Kaedah 41. Penurunan gaji.
Kaedah 42. Penurunan pangkat.
Kaedah 43. Butir-butir kesalahan dan hukuman hendaklah direkodkan.

BAHAGIAN VI - PENAHANAN KERJA DAN PENGGANTUNGAN KERJA

Kaedah 44. Penahanan kerja.
Kaedah 45. Penahanan kerja bagi maksud penyiasatan.
Kaedah 46. Penggantungan kerja.
Kaedah 47. Penerimaan emolumen yang tidak dibayar.
Kaedah 48. Meninggalkan negara semasa di bawah penahanan kerja atau penggantungan kerja.

BAHAGIAN VII - PELBAGAI

Kaedah 49. Surcaj.
Kaedah 50. Penyampaian notis, dokumen, dsb.
Kaedah 51. Tandatangan pada surat dan persuratan lain.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.