Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002 [EN. 7/02]
Perenggan 247(1)(c)

Kn. P.U. 11/2007
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL (SULH) 2007

Tarikh penyiaran : 15 Mac 2007
Tarikh mula kuat kuasa :15 Mac 2007
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan ketidakpakaian
Kaedah 2. Tafsiran
Kaedah 3. Penetapan tarikh sulh
Kaedah 4. Ketidakhadiran pihak-pihak dsb.
Kaedah 5. Tatacara sulh
Kaedah 6. Penghakiman atas pengakuan atau persetujuan
Kaedah 7. Jika tiada persetujuan dsb.
Kaedah 8. Perbicaraan
Kaedah 9. Tiada kos
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.