Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH 1982 [EN. 3/1982]
Seksyen 18 (6)

Kn. P.U. 10/2000
KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE 2000

Tarikh penyiaran : 17 Februari 2000
Tarikh mula kuat kuasa :1 Februari 2000
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa
Kaedah 2. Tafsiran

BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA KELAYAKAN DAN TATATERTIB PEGUAM SYARIE

Kaedah 3. Penubuhan Jawatankuasa
Kaedah 4. Keanggotaan Jawatankuasa
Kaedah 5. Penamatan perlantikan dan perletakan jawatan
Kaedah 6. Mesyuarat Jawatankuasa
Kaedah 7. Fungsi-fungsi Jawatankuasa

BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIE

Kaedah 8. Penerimaan masuk Peguam Syarie
Kaedah 9. Kelayakan peguam Syarie
Kaedah 10. Permohonan
Kaedah 11. Bantahan
Kaedah 12. Keputusan
Kaedah 13. Daftar Peguam Syarie
Kaedah 14. Rayuan terhadap keputusan Ketua Hakim Syarie
Kaedah 15. Hak-hak Seseorang Peguam Syarie

BAHAGIAN IV - TATATERTIB

Kaedah 16. Semua Peguam Syarie di bawah kawalan Jawatankuasa
Kaedah 17. Aduan terhadap seseorang Peguam Syarie
Kaedah 18. Kuasa Jawatankuasa untuk membuat perintah
Kaedah 19. Rayuan terhadap Jawatankuasa kepada Mahkamah Rayuan Syariah
Kaedah 20. Perintah Jawatankuasa hendaklah mengandungi pernyataan tentang dapatannya, dsb
Kaedah 21. Peguam Syarie boleh memohon supaya namanya dikeluarkan daripada Daftar

BAHAGIAN V - PERUNTUKAN AM

Kaedah 22. Mengemukakan Sijil Peguam Syarie
Kaedah 23. Keesahan dan pembaharuan Sijil Peguam Syarie
Kaedah 24. Sekatan
Kaedah 25. Pembatalan

BORANG A
BORANG B
BORANG C
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.