Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH 1982 [EN.3/1982]
Seksyen 34

Kn. P.U. 28/2000
KAEDAH-KAEDAH FEE (MAHKAMAH SYARIAH) (PINDAAN) 2000

Tarikh penyiaran : 11 Mei 2000
Tarikh mula kuat kuasa :15 Mei 2000
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah.

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Pindaan kepada Jadual.

Jadual.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.