Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN V - PERUNTUKAN AM
Peraturan 26. Pemansuhan dan kecualian.

Peraturan-Peraturan Peguam Syariah 1990 [ Phg. P. U. 1/90. ] adalah dimansuhkan:

Dengan syarat bahawa apa-apa penerimaan masuk seseorang sebagai Peguam Syarie yang dibuat di bawah Peraturan-Peraturan yang dimansuhkan itu hendaklah disifatkan sebagai telah dibuat di bawah Peraturan-Peraturan ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.