Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG 1982 [EN. 8/1982]
Seksyen 248 (n)

Phg. P.U. 1/86
PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN SEKOLAH-SEKOLAH UGAMA NEGERI PAHANG 1985

Tarikh penyiaran : 16 Januari 1986
Tarikh mula kuat kuasa :1 Januari 1986
___________________________
SUSUNAN PERATURAN
___________________________
Mukadimah.

Peraturan 1. Nama dan pemakaian.
Peraturan 2. Tafsiran.
Peraturan 3. Lantikan Pendaftar dan Pegawai-pegawai.
Peraturan 4. Keperluan Pendaftaran.
Peraturan 5. Daftar.
Peraturan 6. Permohonan.
Peraturan 7. Sijil Pendaftaran Sementara.
Peraturan 8. Pendaftaran.
Peraturan 9. Penolakan Pendaftaran.
Peraturan 10. Kelulusan bersyarat.
Peraturan 11. Rayuan.
Peraturan 12. Pembatalan Pendaftaran.
Peraturan 13. Pemeriksaan Bangunan.
Peraturan 14. Sekolah yang tidak lagi berjalan.
Peraturan 15. Kesalahan.
Peraturan 16. Kebenaran mendakwa.
Peraturan 17. Pemansuhan.

BORANG A.
BORANG B.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.